Vedtægter

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Tåsinge Tennis Klub, der er hjemmehørende i Svendborg Kommune, er stiftet den 20. oktober 2009. Foreningen er tilsluttet Svendborg Idræts Samvirke og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er underlagt disses love og bestemmelser.


§ 2 Formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i et socialt forpligtende fællesskab at dyrke tennis samt på anden måde virke for at fremme denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at inddrage alle medlemmer i foreningens arbejde og tage et medansvar for aktiviteter.


§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Et eventuelt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.


§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent på foreningens konto.


§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kassereren.


§ 6 Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Der opkræves kontingent, så længe man er medlem af foreningen.


§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.


§ 8 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel via e-mail direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg

a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år

c. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

d. Valg af Revisor

e. Valg af Revisorsuppleant

8 Eventuelt.


§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.

For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige projektgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 2.500 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og balance pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og balance forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jf. § 10.

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009.


§ 9 revideret på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2010.

§ 4 ændret på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2011.

§8, 9, 10, 13 og 14 ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Tåsinge Tennis Klub © 2015

Tåsinge Tennis Park  |  Eskærvej 63 A  |  5700 Svendborg  |  formand@ttpk.dk